Algemene voorwaarden

RICHTLIJNEN & CONDITIES

1.In deze algemene voorwaarden Fitnesscentrum Zevenaar wordt verstaan onder:
Fitnesscentrum Zevenaar: Fitnesscentrum Zevenaar B.V.
Deelnemer / lid: natuurlijk persoon (m/v) van 7 jaar of ouder, welke deelneemt aan Fitnesscentrum Zevenaar . Fitnesscentrum Zevenaar trainingssleutel: toegangssleutel Fitnesscentrum Zevenaar.
Sleutelhouder: de natuurlijke persoon of – in geval van bedrijfsfitness – de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Gastheer/vrouw: medewerker Fitnesscentrum Zevenaar.

 

2. Aanmelding
a. De aanmelding voor Fitnesscentrum Zevenaar vindt plaats door:
1. het papieren of digitale inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en bij Fitnesscentrum Zevenaar in te leveren. b. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat Fitnesscentrum Zevenaar het inschrijfformulier heeft ontvangen. Het inschrijfgeld bedraagt €25,-
d. Jeugd tussen de 7 en 16 jaar, die in bezit zijn van een Fitnesscentrum Zevenaar tag, krijgen uitsluitend toegang onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder. Aanmelding voor lidmaatschap dient door ouder/verzorger te geschieden.
e. Bij het “onbeperkt fitness” lidmaatschap is het lid gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik te maken van de fitness faciliteiten van Fitnesscentrum Zevenaar.

 

3.Trainingssleutel
a. De Fitnesscentrum Zevenaar trainingssleutel blijft te allen tijde eigendom van Fitnesscentrum Zevenaar .
b. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de trainingssleutel.
c. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fitnesscentrum Zevenaar trainingssleutel dient de deelnemer dit te melden, waarna de trainingssleutel geblokkeerd wordt voor toegang tot Fitnesscentrum Zevenaar. De betalingsverplichting van de trainingssleutel houder blijft onverminderd van kracht.
d. Na verlies of diefstal kan een Fitnesscentrum Zevenaar trainingssleutel op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de trainingssleutel, wordt hiervoor via automatische incasso € 15,- in rekening gebracht en bij een druppel 5 euro.
e. Als er alleen gebruik gemaakt wordt van vrije gewichten en oefeningen kan er in plaats van een trainingssleutel ook gekozen worden voor een druppel. Deze verleent op dezelfde manier toegang maar werkt niet op onze apparatuur.

 

4. Openingstijden
a. Fitnesscentrum Zevenaar is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
b. Fitnesscentrum Zevenaar is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
c. Fitnesscentrum Zevenaar is gerechtigd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 48 uur bedraagt, heeft het lid geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 

5. Lidmaatschap, betaling en termijn
a. Een lidmaatschap bij Fitnesscentrum Zevenaar wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar vanaf de ingangsdatum tenzij anders op het inschrijfformulier word vermeld. Na deze periode wordt het lidmaatschap omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd tenzij een andere abonnementsvorm dan het standaard abonnement is overeengekomen. Het lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Fitnesscentrum Zevenaar, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer het lid een rechtspersoon betreft.
c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
d. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per jaar vooruit via PIN. Een deelnemer kan verzoeken om het lidmaatschap in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend per maand vooruit via automatische incasso mogelijk en tegen betaling van een toeslag van € 1,- per maand.
e. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling heeft plaatsgevonden, geldt dat de deelnemer voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan Fitnesscentrum Zevenaar dient te verstrekken. Indien de deelnemer verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen van overeenkomstige toepassing.
f. Bij niet tijdig ontvangst door Fitnesscentrum Zevenaar van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso halverwege de maand nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer). Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt de trainingssleutel geblokkeerd en heeft u nog 7 dagen de tijd om het openstaande bedrag te betalen. Blijft u weer in gebreke dan wordt € 5,-. administratiekosten
in rekening gebracht. De deelnemer krijgt 7 dagen de gelegenheid om het verschuldigde (termijn)bedrag plus administratiekosten te voldoen. Indien de deelnemer ook na deze periode in gebreke is gebleven, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering uit handen gegeven aan Van Hoek en Partners incassoservices. Alle kosten, de bijkomende incassokosten ter hoogte van € 40,- incl. BTW en de verschuldigde wettelijke rente, die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
g. De trainingssleutel wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan bovendien de toegang tot Fitnesscentrum Zevenaar worden geweigerd. Daarenboven is Fitnesscentrum Zevenaar gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
h. Fitnesscentrum Zevenaar behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.
i. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of het deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Fitnesscentrum Zevenaar waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
j. Het tussentijds opschorten van de betaling is alleen mogelijk voor minimaal 1 maand tot maximaal 6 maanden. De motivatie van opschorten is beperkt tot blessure, overmacht of een afspraak met een van de instructeurs van Fitnesscentrum Zevenaar.

 


6.Opzeggen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer geschiedt door opzegging. Opzegging dient per brief, e-mail of uitschrijfformulier te geschieden. De brief dient gericht te worden aan Fitnesscentrum Zevenaar, Mercurion 5, 6903 PX Zevenaar en ondertekend te zijn door de deelnemer.
b. Opzeggen van periode gebonden abonnementen dient schriftelijk te gebeuren 1 maand voor afloop van de duur van het contract. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de eerste dag van de opvolgende maand).
c. Na beëindiging van het lidmaatschap dient de deelnemer de Fitnesscentrum Zevenaar trainingssleutel te retourneren aan Fitnesscentrum Zevenaar. Dit dient te gebeuren binnen één maand na afloop van het lidmaatschap. Indien het lid besluit de Fitnesscentrum Zevenaar trainingssleutel te behouden en niet terug te sturen, zal vanaf één maand na beëindiging van het lidmaatschap, door Fitnesscentrum Zevenaar eenmalig € 15,00 worden geïncasseerd voor het behouden en/of gebruik blijven maken van de Fitnesscentrum Zevenaar trainingssleutel.
d. Overgebleven saldo wordt bij een opzegging verrekend met het laatste incassomoment en wordt
nooit contant uitbetaald.
e.Fitnesscentrum Zevenaar behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de gastheer/vrouw, de trainingssleutel in te vorderen en een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.
f. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

 

7. Aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Fitnesscentrum Zevenaar, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
b. Zowel Fitnesscentrum Zevenaar als de gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
c. Zowel Fitnesscentrum Zevenaar als de gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.


8. Klachten

a. In geval van klachten met betrekking tot Fitnesscentrum Zevenaar dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Fitnesscentrum Zevenaar.
b. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de Fitnesscentrum Zevenaar en hiernaar te handelen.
c. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Fitnesscentrum Zevenaar staan op de website www.Fitnesscentrum Zevenaar.nl en zijn bij de balie van het Fitnesscentrum Zevenaar in te lezen.


9.Privacy

a. Fitnesscentrum Zevenaar verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke
wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. Fitnesscentrum Zevenaar verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Fitnesscentrum Zevenaar en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Fitnesscentrum Zevenaar.
c. Het lid heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Fitnesscentrum Zevenaar kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Fitnesscentrum Zevenaar .
d. Alle handelingen binnen Fitnesscentrum Zevenaar worden vastgelegd op camera. Deze camera’s zijn verpreid door het centrum en gaan bijdragen aan de verbetering van de veiligheid van onze leden.


10.Rechtspraak

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitnesscentrum Zevenaar aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Fitnesscentrum Zevenaar zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Fitnesscentrum Zevenaar is gevestigd.

 

11. Overig
a. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer deze algemene voorwaarden en de huisregels van Fitnesscentrum Zevenaar te accepteren.
b. Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Fitnesscentrum Zevenaar en de deelnemer. c. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.
d. Het gebruik van het internet is voor eigen risico. Fitnesscentrum Zevenaar is niet aansprakelijk voor enige (financiële) schade naar aanleiding van het gebruik van de internet- of draadloze netwerkverbinding.